DESCRIBE MATERIALIZED VIEW

구체화된 뷰의 열을 설명합니다.

DESCRIBE는 DESC로 축약할 수 있습니다.

참고 항목:

CREATE MATERIALIZED VIEW , DROP MATERIALIZED VIEW , ALTER MATERIALIZED VIEW , SHOW MATERIALIZED VIEWS

구문

DESC[RIBE] MATERIALIZED VIEW <name>
Copy

매개 변수

name

설명할 구체화된 뷰의 식별자를 지정합니다. 식별자에 공백이나 특수 문자가 포함된 경우 전체 문자열을 큰따옴표로 묶어야 합니다. 큰따옴표로 묶인 식별자도 대/소문자를 구분합니다.

사용법 노트

 • 명령 출력에는 뷰 정의가 포함되지 않습니다. 구체화된 뷰의 정의를 보려면 SHOW MATERIALIZED VIEWS 또는 GET_DDL 을 사용하십시오.

 • DESC MATERIALIZED VIEW와 DESCRIBE TABLE 은 서로 교환할 수 있습니다. 어떤 명령을 사용하든 문의 기준과 일치하는 테이블 또는 뷰에 대한 세부 정보를 검색할 수 있습니다.

 • 이 명령의 출력을 사후 처리하려면 출력을 쿼리할 수 있는 테이블로 처리하는 RESULT_SCAN 함수를 사용하면 됩니다.

설정 예:

CREATE MATERIALIZED VIEW emp_view
  AS
  SELECT id "Employee Number", lname "Last Name", location "Home Base" FROM emp;
Copy

구체화된 뷰 설명하기:

DESC MATERIALIZED VIEW emp_view;
Copy
+-----------------+--------------+--------+-------+---------+-------------+------------+-------+------------+---------+
| name      | type     | kind  | null? | default | primary key | unique key | check | expression | comment |
|-----------------+--------------+--------+-------+---------+-------------+------------+-------+------------+---------|
| Employee Number | NUMBER(38,0) | COLUMN | Y   | NULL  | N      | N     | NULL | NULL    | NULL  |
| Last Name    | VARCHAR(50) | COLUMN | Y   | NULL  | N      | N     | NULL | NULL    | NULL  |
| Home Base    | VARCHAR(100) | COLUMN | Y   | NULL  | N      | N     | NULL | NULL    | NULL  |
+-----------------+--------------+--------+-------+---------+-------------+------------+-------+------------+---------+