DESCRIBE VIEW

뷰(또는 테이블)의 열을 설명합니다.

DESCRIBE는 DESC로 축약할 수 있습니다.

참고 항목:

DROP VIEW , ALTER VIEW , CREATE VIEW , SHOW VIEWS

DESCRIBE TABLE

구문

DESC[RIBE] VIEW <name>
Copy

매개 변수

name

설명할 뷰의 식별자를 지정합니다. 식별자에 공백이나 특수 문자가 포함된 경우 전체 문자열을 큰따옴표로 묶어야 합니다. 큰따옴표로 묶인 식별자도 대/소문자를 구분합니다.

사용법 노트

 • 명령 출력에는 뷰 정의가 포함되지 않습니다. SHOW VIEWS 를 대신 사용하십시오.

 • DESC VIEW와 DESCRIBE TABLE 은 서로 교환할 수 있습니다. 어떤 명령을 사용하든 문의 기준과 일치하는 테이블 또는 뷰에 대한 세부 정보를 검색할 수 있습니다.

 • 출력은 열에 설정된 마스킹 정책 을 나타내는 POLICY NAME 열을 반환합니다.

  열에 마스킹 정책이 설정되어 있지 않거나 Snowflake 계정이 Enterprise Edition 이상이 아닌 경우 Snowflake는 NULL 을 반환합니다.

 • 이 명령의 출력을 사후 처리하려면 출력을 쿼리할 수 있는 테이블로 처리하는 RESULT_SCAN 함수를 사용하면 됩니다.

설정 예:

CREATE VIEW emp_view AS SELECT id "Employee Number", lname "Last Name", location "Home Base" FROM emp;
Copy

뷰 설명하기:

DESC VIEW emp_view;

+-----------------+--------------+--------+-------+---------+-------------+------------+-------+------------+---------+-------------+-----------------+
| name      | type     | kind  | null? | default | primary key | unique key | check | expression | comment | policy name | privacy domain |
|-----------------+--------------+--------+-------+---------+-------------+------------+-------+------------+---------+-------------+-----------------+
| Employee Number | NUMBER(38,0) | COLUMN | Y   | NULL  | N      | N     | NULL | NULL    | NULL  | NULL    | NULL      |
| Last Name    | VARCHAR(50) | COLUMN | Y   | NULL  | N      | N     | NULL | NULL    | NULL  | NULL    | NULL      |
| Home Base    | VARCHAR(100) | COLUMN | Y   | NULL  | N      | N     | NULL | NULL    | NULL  | NULL    | NULL      |
+-----------------+--------------+--------+-------+---------+-------------+------------+-------+------------+---------+-------------+-----------------+
Copy