Categories:

String & binary functions (Case Conversion)

UPPER

Returns the input string expr with all characters converted to uppercase.

Syntax

UPPER( <expr> )
Copy

Collation details

Arguments with collation specifications are currently not supported.

Examples

SELECT v, UPPER(v) FROM lu;

----------------------------------+----------------------------------+
        v         |       upper(v)       |
----------------------------------+----------------------------------+
                 |                 |
 1č2Щ3ß4Ę!-?abc@         | 1Č2Щ3SS4Ę!-?ABC@         |
 AaBbCcDdEeFfGgHhIiJj       | AABBCCDDEEFFGGHHIIJJ       |
 KkLlMmNnOoPpQqRrSsTt       | KKLLMMNNOOPPQQRRSSTT       |
 UuVvWwXxYyZz           | UUVVWWXXYYZZ           |
 ÁáÄäÉéÍíÓóÔôÚúÝý         | ÁÁÄÄÉÉÍÍÓÓÔÔÚÚÝÝ         |
 ÄäÖößÜü             | ÄÄÖÖSSÜÜ             |
 ÉéÀàÈèÙùÂâÊêÎîÔôÛûËëÏïÜüŸÿÇ猜Ææ | ÉÉÀÀÈÈÙÙÂÂÊÊÎÎÔÔÛÛËËÏÏÜÜŸŸÇÇŒŒÆÆ |
 ĄąĆćĘꣳŃńÓ󌜏źŻż        | ĄĄĆĆĘĘŁŁŃŃÓÓŚŚŹŹŻŻ        |
 ČčĎďĹ弾ŇňŔ੹ŤťŽž        | ČČĎĎĹĹĽĽŇŇŔŔŠŠŤŤŽŽ        |
 АаБбВвГгДдЕеЁёЖжЗзИиЙй      | ААББВВГГДДЕЕЁЁЖЖЗЗИИЙЙ      |
 КкЛлМмНнОоПпРрСсТтУуФф      | ККЛЛММННООППРРССТТУУФФ      |
 ХхЦцЧчШшЩщЪъЫыЬьЭэЮюЯя      | ХХЦЦЧЧШШЩЩЪЪЫЫЬЬЭЭЮЮЯЯ      |
 [NULL]              | [NULL]              |
----------------------------------+----------------------------------+
Copy